rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Niebezpieczeństwo pożarowe domów energooszczędnych i pasywnych oraz metody ich zapobiegania.

image

Rolą systemów ochrony przeciwpożarowej jest ochrona zdrowia, życia, majątku oraz bezpieczeństwo osób zamieszkujących w domach, obiektach użyteczności publicznej. Systemy pożarowe jak sama nazwa wykazuje służą bezpieczeństwu pożarowemu zarówno w trakcie pożaru jak i jego zapobieganiu.

 

Podstawowym elementem budynku wpływającym na zagrożenie pożarowe, jak również przebieg pożaru są materiały, z których budynek ten jest wykonany.
Materiały budowlane, które są stosowane obecnie, zgodnie z przepisami prawa, muszą spełniać wymagania określone w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Zapisy te znajdują odzwierciedlenie w normach polskich jak i europejskich m.innymi [1]:

 • PN- EN 13823 - „Badania reakcji na ogień wyrobów budowlanych. Wyroby budowlane, z wyłączeniem podłogowych, poddane oddziaływaniu termicznemu pojedynczego płonącego przedmiotu”.
 • PN-EN 13501-1 – „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień”.
 • PN-EN 13501-2 - „Klasyfikacja ogniowa budynków i elementów budynków. Część 2:”Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej”.

 

Rys.1. Podstawowym elementem wpływającym na przebieg pożaru są materiały z których jest wykonany budynek

 

A sam proces spalania jest precyzyjnie zdefiniowany w polskich przepisach :

 • PN -93/B-02862 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badań niepalności materiałów budowlanych”
 • PN- 96/B-02874 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda stopnia palności i materiałów budowlanych”.

 

Należy przy tym wziąć pod uwagę, iż obecnie w budownictwie jednorodzinnym stosuje się wiele elementów z tworzyw sztucznych, a w przypadku budynków energooszczędnych lub pasywnych materiały te stanowią znaczny procent ogólnej liczby zastosowanych materiałów.
Poza tym materiały z których wykonany jest dach oraz jego izolacja również stanowią o bezpieczeństwie budynku.

 

To samo dotyczy zastosowanych źródeł zasilania tj, np. gaz, paliwa stałe oraz instalacji, z których najniebezpieczniejsza wydaje się instalacja elektryczna, ponieważ występujące w niej zjawiska, takie jak zwarcia, często bywają przyczyną pożarów.

 

 

Kolejnym elementem, wpływającym na bezpieczeństwo p.poż. i przebieg pożaru, jest wyposażenie obiektu, które, często w dużej mierze, może być wykonane z elementów łatwopalnych, lub wręcz będących przyczyną pożarów.

 

W większości przypadków pożary w domach następują jednak na skutek nieuwagi ludzkiej i do najczęstszych ich przyczyn zaliczyć można:

 • zaprószenie ogniem,
 • pozostawienie naczyń kuchennych na kuchence bez nadzoru, co może skutkować ich przegrzaniem, a w konsekwencji pożarem, 
 • wadliwa instalacja elektryczna,
 • itd.

 

W tym celu należy być należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, ograniczające prawdopodobieństwo zaistnienia pożaru, jak również środki umożliwiające przeciwdziałaniu zaistniałego zagrożenia.

 

Rys.2. Podstawowym elementem ochrony przeciwpożarowej są elementy ostrzegające przed pożarem, takie jak czujniki dymu

 

Do elementów ograniczających prawdopodobieństwo zaistnienia pożaru należą przede wszystkim właściwe zachowania użytkowników obiektu, charakteryzujące się wykorzystywaniem urządzeń i instalacji zgodnie z ich przeznaczeniem oraz unikanie sytuacji stwarzających zagrożenie. Wobec tego podstawowym elementem profilaktyki przeciwpożarowej jest właściwe uświadomienie użytkowników lokalu w tym zakresie.

Kolejnym elementem zabezpieczenia przeciwpożarowego jest wyposażenie obiektu w urządzenia i instalacje sygnalizujące zaistnienie zagrożenia, a także materiały umożliwiające walkę z żywiołem, Do elementów tych należą m.in.:

 • czujniki wykrywające dym,
 • gaśnice przenośne i przewoźne,
 • hydranty p.poż.,
 • koce gaśnicze,
 • zbiorniki z piaskiem,
 • itp.

W sytuacji zaistnienia zagrożenia należy bezzwłocznie powiadomić służby ratunkowe oraz przystąpić do ewakuacji lub gaszenia, z wykorzystaniem dostępnego prądu gaśniczego. Oczywiście należy pamiętać, że najważniejsze jest zdrowie i życie ludzkie i trzeba się tym kierować w wypadku samodzielnego podejmowania akcji gaśniczej.

 

Rys.3. Dobrze jest zaopatrzyć dom w automatyczny system przeciwpożarowy, do którego należą taki elementy jak tryskacze, które uwalniają strumień wody w przypadku otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia. Obecnie systemów takich nie stosuje się jeszcze powszechnie w budownictwie jednorodzinnym.

 

Na koniec można dodać, iż urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice powinno się poddawać okresowym przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym zgodnie z przepisami prawa określonymi w Polskich Normach. To samo tyczy się węży i hydrantów które co 5 lat powinny być poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze.

 

Źródło:

[1] Żuchowicki A.W. „Ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych w trakcie ich eksploatacji, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej”, Koszalin 2007 r. str. 198-199

 

Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

 

Opracowanie: mgr inż. Joanna Kopica, mgr inż. Radosław Turski.
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.

 KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Biuro Obsługi Klienta

E-mail: biuro@pasywny-budynek.pl

WWW: www.pasywny-budynek.pl

Tel: 661 426 616
Adres:
Morgowa 4
91-223 Łódź