rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody

Eksperci działu : OPROGRAMOWANIE
  

Nowości w ArCADia-TERMO

image

Nowy program ArCADia-TERMOCAD 7 został wzbogacony o innowacyjne funkcjonalności w porównaniu do swojego poprzednika ArCADia-TERMO. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Użytkowników oraz rosnącemu znaczeniu technologii BIM, stworzyliśmy unikalną hybrydę – połączenie kalkulatora do obliczeń cieplnych z edytorem graficznym CAD.
 

ArCADia 1

Rysunek 1 ArCADia-TERMOCAD - następca ArCADia-TERMO

 

Nowy produkt - TERMOCADIA

 

ArCADia 2

Rysunek 2 TERMOCADIA – edytor graficzny zintegrowany z ArCADia-TERMOCAD

 

Wbudowany edytor TERMOCADIA pozwala stworzyć graficzny, przestrzenny, parametryczny model architektoniczny budynku, który przekonwertowany na model cieplny wymienia dane z programem ArCADia-TERMOCAD.
 

ArCADia 3

Rysunek 3 Tworzenie modelu budynku w TERMOCADIA

 

Udoskonalono wymianę danych pomiędzy graficznym modelem cieplnym a programem obliczeniowym.
 

ArCADia 4

Rysunek 4 Przesył modelu budynku z TERMOCADIA do ArCADia-TERMOCAD

 

Dzięki wbudowaniu w ArCADia-TERMO edytora CAD, oba programy są ze sobą lepiej skomunikowane i od teraz możliwa jest wielokrotna wymiana danych pomiędzy rysunkiem a programem ArCADia-TERMOCAD.
 

ArCADia 5

Rysunek 5 Przycisk uruchamiania TERMOCADIA oraz przełączania się i wymiany danych pomiędzy ArCADia-TERMOCAD a TERMOCADIA

 

Jakakolwiek zmiana wymiarów czy struktury budynku na rysunku, dodanie lub usunięcie przegród, pomieszczeń lub kondygnacji w dowolnym momencie obliczeń, nawet już po wcześniejszym wyeksportowaniu modelu cieplnego i rozpoczęciu obliczeń cieplnych, zostanie zaktualizowana w ArCADia-TERMOCAD, bez utraty wcześniej wprowadzonych danych, np. dotyczących utworzonych stref cieplnych i stref chłodu, systemów w budynku czy danych do obliczeń audytu lub analizy środowiskowo-ekonomicznej. Także zmiana w ArCADia-TERMOCAD parametrów pomieszczeń, takich jak nazwa, temperatura czy funkcji ogrzewane/nieogrzewane znajdzie odzwierciedlenie na rysunku. Za każdym przełączeniem pomiędzy ArCADia-TERMOCAD a TERMOCADIA, do pomieszczeń zdefiniowanych na rysunku będzie też przekazywana obliczona na nowo ich moc cieplna.
 

ArCADia 6

Rysunek 6 Przycisk uruchamiania TERMOCADIA oraz przełączania się i wymiany danych pomiędzy ArCADia-TERMOCAD a TERMOCADIA – etap 3 Dane wejściowe – Dane o budynku

 

Raporty XML

Program daje teraz także możliwość m.in. generowania raportu świadectwa charakterystyki energetycznej w formacie XML, który można wczytać do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.
 

ArCADia 7

Rysunek 7 Włączanie możliwości zapisu plików w formacie XML

 

Od tej pory sporządzone świadectwo można zarejestrować w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków na dwa sposoby: eksportując je bezpośrednio z programu opcją „Wyślij certyfikat” lub wczytując plik XML na platformę Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.
 

ArCADia 8

Rysunek 8 Dwie opcje rejestrowania świadectw charakterystyki energetycznej: bezpośredni przesył online z programu ArCADia-TERMOCAD lub zapis pliku XML do ręcznego wczytania na konto w Centralnym rejestrze

 

Jeszcze wygodniejsza edycja raportów w ArCADia-TEXT

Raporty RTF można edytować bezpośrednio w programie, poprzez wbudowany edytor tekstowy ArCADia-TEXT.
 

ArCADia 9

Rysunek 9 Bezpłatny edytor tekstowy ArCADia-TEXT

 

Przycisk otwierający wybrany raport w edytorze tekstowym ArCADia-TEXT znajduje się w etapie Wydruki.
 

ArCADia 10

Rysunek 10 Etap Wydruki - opcje: generowania skróconego raportu, otwierania go do edycji we wbudowanym edytorze ArCADia-TEXT oraz funkcje wydruku, zapisu do formatu RTF i PDF

 

Precyzyjna mapa

Dodano także szczegółową mapę OpenStreetMap, która pozwala na wskazanie dokładnej lokalizacji budynku celem doboru właściwej strefy klimatycznej.
 

ArCADia 11

Rysunek 11 Szczegółowa mapa OpenStreetMap

 

Audyty efektywności energetycznej

W wersji PRO dodano opcję uwzględnienia w obliczeniach audytu zapotrzebowania energii na cele oświetlenia oraz urządzeń elektrycznych.
 

ArCADia 12

Rysunek 12 Audyt efektywności energetycznej - modernizacja sprzętu i urządzeń

 

Dwa nowe etapy są dostępne w części Audyt, po wybraniu tematu obliczeń „Audyt efektywności energetycznej”. Są to etapy Sprzęt i urządzenia oraz Oświetlenie. W etapie Sprzęt i urządzenia można wskazać do modernizacji wybrane urządzenia: sprzęt AGD (pralki, suszarki, chłodziarki, zamrażarki, piekarniki, zmywarki), sprzęt IT (komputery, drukarki, itd.) oraz napędy do urządzeń elektrycznych. Obliczenia są wykonywane metodą uproszczoną podaną w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii.
 

ArCADia 13

Rysunek 13 Metody obliczeń modernizacji oświetlenia

 

W etapie Audyt – Oświetlenie oceny opłacalności modernizacji instalacji oświetlenia można dokonać jedną z czterech metod:

- na podstawie natężenia i skuteczności oświetlenia,

- na podstawie mocy opraw,

- wymiany źródeł światła,

- wymiany opraw oświetleniowych.

Dwie pierwsze wyżej wymienione metody są metodami szczegółowymi, których obliczenia bazują na metodologii dotyczącej świadectw i charakterystyk energetycznych (wyznaczanie wskaźnika LENI, obliczenia zgodne z normą PN-EN 15193), a dwie ostatnie to metody uproszczone podane w rozp. MG z 10 sierpnia 2012 r., dotyczącego audytów efektywności energetycznej.
 

ArCADia 14

Rysunek 14 Audyt efektywności energetycznej – możliwość wskazania do modernizacji sprzętu i urządzeń elektrycznych oraz instalacji oświetlenia wbudowanego

 

Wyliczona oszczędność energii końcowej i pierwotnej, uzyskana dzięki zaproponowanym modernizacjom, jest przeliczana na tony oleju ekwiwalentnego, która to wielkość jest istotna w audytach efektywności energetycznej.
 

ArCADia 15

Rysunek 15 Audyt efektywności energetycznej – przeliczanie średniorocznej oszczędności energii na tony oleju ekwiwalentnego

 

Nowy raport przegród

Jest też dostępny nowy raport „Zestawienie przegród”, w którym podane są wszystkie przegrody występujące w budynku, z podziałem na kondygnacje i typy, wraz z ich wymiarami i orientacją względem stron świata. Tego typu zestawienie przegród jest zazwyczaj wymagane do dołączenia do opracowań audytów na cele RPO.
 

ArCADia 16

Rysunek 16 Nowy raport „Zestawienie przegród”, przydatny przy sporządzaniu audytów w ramach RPO

 

Raport jest dostępny w etapie Wydruki w grupie raportów „Obliczenia cieplne”.
 

ArCADia 17

Rysunek 17 Zestawienie przegród z podziałem na kondygnacje, podanymi powierzchniami, wsp. U oraz orientacjami względem stron świata

 

Więcej dostępnych materiałów termoizolacyjnych

W bazie edytora materiałów budowlanych znalazły się produkty termoizolacyjne marki ISOVER.
 

ArCADia 18

Rysunek 18 Wzbogacona o kolejnego producenta baza edytora materiałów budowlanych

 

W bazie edytora materiałów budowlanych dostępna jest szeroka gama produktów termoizolacyjnych ISOVER, do docieplenia ścian czy dachów.
 

ArCADia 19

Rysunek 19 Gama materiałów termoizolacyjnych marki ISOVER

 

Nowe warunki techniczne

Od wersji ArCADia-TERMO 6.6 zmodyfikowano również sposób, w jaki dokonuje się wyboru warunków technicznych w projekcie. W programie ArCADia-TERMOCAD można wykonywać obliczenia z użyciem warunków technicznych WT 2008, WT 2014, WT 2017 lub WT 2021.
 

ArCADia 20

Rysunek 20 Parametry WT – wymagania dla wsp. U przegród

 

W celu wskazania warunków technicznych, jakie mają być przyjęte za wartości referencyjne, należy w menu Ustawienia – Opcje – Wybór obliczeń wybrać jedną z dostępnych opcji.
 

ArCADia 21

Rysunek 21 Wybór warunków technicznych

 

Pod przyciskiem Parametry WT, który uaktywnia się po wybraniu WT 2014, 2017 lub 2021, dostępny jest podgląd wymaganych wartości wsp. U oraz wskaźnika EP.
 

ArCADia 22

Rysunek 22 Parametry WT – wymagania dla wartości wskaźnika EP

 

Informacja o wybranych wartościach referencyjnych pojawi się na górnym pasku okna programu, obok tytułu wykonywanych obliczeń, oraz w raporcie projektowanej charakterystyki energetycznej.
 

ArCADia 23

Rysunek 23 Informacja o wybranych warunkach technicznych

 

Odpowiednie wartości referencyjne będą także widoczne w tablicach dostępnych w poszczególnych etapach obliczeń. Jeśli Użytkownik skorzysta z wysuwanej listwy startowej i wybierze na niej temat obliczeń, program automatycznie przyjmie aktualnie obowiązujące warunki techniczne, czyli obecnie WT 2017.
 

ArCADia 24

Rysunek 24 Warunki techniczne w raporcie projektowanej charakterystyki energetycznej

 

Rysuj w TERMOCADIA, LICZ w ArCADia-TERMOCAD

Użytkownik ma do wyboru dwie drogi obliczeń: pełne obliczenia wyłącznie w ArCADia-TERMOCAD, z ręcznym definiowaniem przegród, strat przez przenikanie oraz struktury i wymiarów budynku, albo współpracę z edytorem graficznym.

Schemat pracy z ArCADia-TERMOCAD, z wykorzystaniem graficznego modelu cieplnego, powinien wyglądać następująco:

 1. otwarcie ArCADia-TERMOCAD
   

ArCADia 25

Rysunek 25 Uruchamianie ArCADia-TERMOCAD

 

 1. uruchomienie TERMOCADIA (tworzenie modelu budynku od nowa); opcjonalnie import istniejącego pliku DWG
   

ArCADia 26

Rysunek 26 Przyciski otwierania edytora graficznego TERMOCADIA

 

ArCADia 27

Rysunek 27 Otwieranie pliku DWG

 

 1. stworzenie/zmodyfikowanie modelu budynku w TERMOCADIA

 2. przesłanie modelu całego budynku lub tylko jego części (wybranych pomieszczeń) do ArCADia-TERMOCAD
   

ArCADia 28

Rysunek 28 Przycisk przesyłu danych z TERMOCADIA do ArCADia-TERMOCAD

 

ArCADia 29

Rysunek 29 Wybór pomieszczeń do przesyłu do ArCADia-TERMOCAD

 

 1. dokończenie obliczeń w ArCADia-TERMOCAD

 2. zapis pliku z obliczeniami do formatu THB
   

ArCADia 30

Rysunek 30 Zapis pliku THB

 

 1. opcjonalnie przekazanie wyliczonych w ArCADia-TERMOCAD mocy cieplnych pomieszczeń z powrotem na rysunek w TERMOCADIA
   

ArCADia 31

Rysunek 31 Przyciski przesyłu mocy cieplnych do TERMOCADIA

 

 1. opcjonalnie zapis modelu budynku do pliku DWG
   

ArCADia 32

Rysunek 32 Zapis do pliku DWG projektu budynku narysowanego w TERMOCADIA i przesłanego do ArCADia-TERMOCAD

 

 1. opcjonalnie modyfikacje rysunku i ponowna synchronizacja z ArCADia-TERMOCAD

 2. odświeżenie obliczeń w ArCADia-TERMOCAD i ponowny zapis projektu

 3. ponowne przekazanie mocy cieplnych do TERMOCADIA

 4. zapis projektów THB i DWG.

Czynności 4-12 można powtarzać wielokrotnie, przełączając się pomiędzy dwoma programami: ArCADia-TERMOCAD i TERMOCADIA, bez ryzyka utraty danych wprowadzonych w ArCADia-TERMOCAD. Po jakiejkolwiek zmianie właściwości pomieszczeń (funkcji/nazwy, temperatury, wymiarów, dodaniu/usunięciu pomieszczenia) czy modyfikacji przegród (materiałów, ilości/grubości warstw, dodaniu/usunięciu przegrody) na rysunku, należy ponownie zsynchronizować TERMOCADIA z ArCADia-TERMOCAD. Co istotne, dane już wprowadzone w ArCADia-TERMOCAD nie zostaną utracone (np. dane do obliczeń wentylacji, zysków ciepła, dane do obliczeń audytu, opisy czy dane adresowe). Analogicznie, jeśli po przekazaniu danych z TERMOCADIA do ArCADia-TERMOCAD, w ArCADia-TERMOCAD zostaną zmienione np. nazwy, numery pomieszczeń czy ich temperatury, lub zmianie ulegną wyliczone moce, aby zaktualizować te dane w TERMOCADIA, wystarczy kliknąć przycisk wymiany danych z TERMOCADIA.
 

ArCADia 33

Rysunek 33 Obciążenie cieplne pomieszczenia wyliczone w etapie Straty ciepła

 

Znakomitym przykładem efektywnego wykorzystania szerokich możliwości jakie oferuje program ArCADia-TERMOCAD, jest zaprojektowanie nowego budynku za pomocą wbudowanego edytora graficznego TERMOCADIA, następnie błyskawiczne sporządzenie dla tego budynku projektowanej charakterystyki energetycznej lub świadectwa charakterystyki energetycznej wraz z np. analizą emisji zanieczyszczeń, oszacowaniem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, obliczeniem zysków ciepła na potrzeby urządzeń klimatyzacyjnych czy doborem urządzeń grzewczych, poprzez przekazanie danych o budynku w postaci modelu cieplnego z TERMOCADIA do ArCADia-TERMOCAD.
 

ArCADia 34

Rysunek 34 Obliczenia dodatkowe: efekt ekologiczny, ekonomiczny, dobór ogrzewania i klimatyzacja

 

ArCADia 35

Rysunek 35 Efekt ekologiczny - obliczenia emisji zanieczyszczeń

 

ArCADia 36

Rysunek 36 Efekt ekonomiczny - obliczenia kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych

 

ArCADia 37

Rysunek 37 Klimatyzacja - obliczenia zysków ciepła w pomieszczeniach

 

Wyniki doboru urządzeń grzewczych (grzejników, ogrzewania podłogowego, powietrznego lub innego), na podstawie wyliczonego w ArCADia-TERMOCAD obciążenia cieplnego poszczególnych pomieszczeń, można wykorzystać do zaprojektowania instalacji ogrzewania w systemie ArCADia (LT/10/10+) za pomocą nakładki branżowej Instalacje grzewcze (wrysowania grzejników, rurociągów, ogrzewania podłogowego).
 

ArCADia 38

Rysunek 38 Dobór ogrzewania podłogowego

 

Wyliczone moce cieplne pomieszczeń można w każdym momencie przekazać na model budynku.
 

ArCADia 39

Rysunek 39 Przyciski przekazujące wyliczone moce cieplne pomieszczeń z ArCADia-TERMOCAD na model budynku w TERMOCADIA (rysunek)

 

Za pomocą nakładki Instalacje grzewcze można wrysować w budynek instalację ogrzewania, poprzez np. otworzenie w systemie ArCADia (LT/10/10+) pliku DWG wcześniej wyeksportowanego z TERMOCADIA.
 

ArCADia 40

Rysunek 40 Dobór grzejników

 

Znane z obliczeń w module Dobór grzejników parametry dobranych grzejników (wymiary, moce, typoszereg), ogrzewania podłogowego (rozstaw, średnica rur) czy nagrzewnic wystarczy wpisać we właściwości wstawianych na rysunku urządzeń z nakładki branżowej Instalacje grzewcze.

Dane przesyłane z TERMOCADIA do ArCADia-TERMOCAD to:

- nazwy/funkcje, numery i przedrostki pomieszczeń,

- wymiary pomieszczeń (powierzchnie, kubatury; również pomieszczenia wydzielone ścianami wirtualnymi),

- temperatury pomieszczeń,
 

ArCADia 41

Rysunek 41 Dane pomieszczeń

 

- współczynniki zmniejszenia temperatury pomieszczeń nieogrzewanych,
 

ArCADia 42

Rysunek 42 Współczynnik zmniejszenia temperatury

 

- natężenie oświetlenia w pomieszczeniach,
 

ArCADia 43

Rysunek 43 Natężenie oświetlenia

 

- grupowanie pomieszczeń,
 

ArCADia 44

Rysunek 44 Grupowanie pomieszczeń

 

- typy i rodzaje przegród,

- współczynniki przenikania ciepła przegród,
 

ArCADia 45

Rysunek 45 Właściwości przegród

 

- warstwy przegród (materiały, grubości, parametry materiałów: gęstość, ciepło właściwe, wsp. λ),
 

ArCADia 46

Rysunek 46 Parametry materiałów

 

- wymiary przegród (długość, szerokość, wysokość, powierzchnia),

- orientacje przegród względem stron świata według róży wiatrów,

- ilość stolarki (okien, drzwi),

- mostki cieplne (otwory okienne i drzwiowe, naroża ścian, łączenia ścian ze ścianami),

- dane kondygnacji (ilość, nazwy),
 

ArCADia 47

Rysunek 47 Zaimportowana struktura budynku

 

- kąt nachylenia dachu (widoczny w oknach dachowych),

- parametry podłogi na gruncie (obwód, powierzchnia, zagłębienie) i ścian na gruncie (zagłębienie, długość),

- powierzchnia zabudowy, jeśli wstawiony teren.
 

ArCADia 48

Rysunek 48 Eksport danych z TERMOCADIA do ArCADia-TERMOCAD

 

Dane przekazywane z ArCADia-TERMOCAD (etap Straty ciepła) do TERMOCADIA:

- nazwy i numery pomieszczeń,

- temperatury pomieszczeń ogrzewanych,

- współczynniki zmniejszenia temperatury pomieszczeń nieogrzewanych (wyliczone z normy PN-EN ISO 13789 lub wstawione z tablic z normy PN-EN 12831),

- wyliczone moce cieplne pomieszczeń.

 

ArCADia 49

Rysunek 49 Wyliczona moc cieplna pomieszczeniaKONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

INTERsoft

E-mail: intersoft@intersoft.pl

WWW: www.intersoft.pl

Tel: +48 42 689 11 01
Fax: +48 42 689 11 00
Adres:
Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź

Katalog Firm

 • Krop System

  Rozpoznawalna jakość i innowacyjność oferty Blachotrapez były punktem wyjścia…
  Krop System
 • Corab

  Corab S.A. to polska firma z 30-letnim doświadczeniem w elektronice i pr…
  Corab
 • Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

  Dorken Delta zajmuje się rozwiązaniami dla dachów skośnych i płaskich,…
  Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

Ogłoszenia
dodaj+ «»

Filmy
dodaj+ «»