rejestracja

Finansowanie

Projekty

Fundamenty

Stropy

Ściany

Przegrody

Dachy

Okna

Drzwi

Podłogi

Schody

Izolacje

Instalacje

Wyposażenie

Bramy

Ogrodzenia

Tarasy

Ogrody


Kontrola budowy - pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego

image

Obiekty o złożonej konstrukcji wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, taką decyzję wydaje nadzór budowlany po wykonaniu obowiązkowej kontroli.
 
W ustawie prawo budowlane w rozdziale 5 budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych” określono zakres i postępowanie w przypadku kontroli budowy.
 

Kontrola, o której mowa, obejmuje sprawdzenie:

 1. zgodności obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 2. zgodności obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
  1. charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
  2. wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
  3. geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
  4. wykonania urządzeń budowlanych,
  5. zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
  6. zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich – w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego;
 3. wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 4. w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych – wykonania tego obowiązków, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 5. uporządkowania terenu budowy.
 
Kontrola przeprowadzana jest przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Obowiązkiem inwestora jest uczestnictwo w obowiązkowej kontroli w wyznaczonym terminie.
 
Organ po przeprowadzeniu kontroli sporządza protokół kontroli, gdzie jedna kopia trafia do inwestora, druga do organu wyższego stopnia, a trzeci pozostaje we właściwym organie.
 
Osobą uprawnioną do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli jest wyłączenie zatrudniona osoba w tym organie posiadająca uprawnienia budowlane.
 
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą, organ wymierza karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s=500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
 
W przypadku wydania zgody na użytkowanie obiektu budowlanego inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, przekazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie potrzeby, instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.KONTAKT wyślij zapytanie ofertowe

Project - System

E-mail: biuro@project-system.pl

WWW: www.project-system.pl

Tel: +48 55 237 11 27
Fax: +48 55 236 37 77
Adres:
Korotyńskiego 23
02-123 Warszawa

Katalog Firm

 • Krop System

  Rozpoznawalna jakość i innowacyjność oferty Blachotrapez były punktem wyjścia…
  Krop System
 • Corab

  Corab S.A. to polska firma z 30-letnim doświadczeniem w elektronice i pr…
  Corab
 • Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

  Dorken Delta zajmuje się rozwiązaniami dla dachów skośnych i płaskich,…
  Dorken Delta Folie Sp. z o.o.

Produkty
dodaj+ «»